Tagasiside

Rehabiliteerimisteenuse kohta tagasiside kogumise kord.
Nägemispuudega inimeste Rehabiliteerimiskeskus kogub  teenuse lõpus klientidelt tagasisidet ja annab võimaluse teha parendusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult kui ka suuliselt. Klientide tagasiside ja ettepanekud on anonüümsed.
. Tagasisidet teenuse kasutajatelt kogutakse nii tegevuskeskkonna, teenuste sisu ja mahu, spetsialistide, materjalide ning töövahendite kohta.
. Rehabiliteerimisasutus kogub teenuse saajate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon, isikukood ja rehabilitatsioonitegevuse korraldamiseks vajalikud terviseandmed koos osaluspiirangutega. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.
. Pärast tagasiside saamist klientide poolt analüüsib NIRK juhatus tagasiside sisu läbi ja teeb parendusettepanekud rehabiliteerimisteenuse muutmiseks/täiendamiseks.
Tagasiside on anonüümne ja seda ei säilitata pikema perioodi jooksul.