Teenuste kirjeldused

SOTAIAALTÖÖTAJA

Sotsiaaltöötaja teenuse nimetus ja maht Toimetuleku hindamine, tegevuskava koostamine ja tegevuskava täitmise juhendamine, nõustamine.  6 h (vastavalt kliendi vajadustele)
Teenuse osutamise koht MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus .
Tegevuse eesmärk Selgitada välja kliendi igapäevaelu toimetuleku takistused, koostada tegevuskava nende vähendamiseks ning motiveerida, nõustada  ja juhendada klienti teenuste saamisel.
Teenuse kirjeldus  1. Kliendi nägemispuudest tulenevate psühhosotsiaalsete, hariduslike  ja  sotsiaalmajanduslike takistuste välja selgitamine, mis mõjutavad inimese toimetulekut  igapäevaelus. Hindamisel lähtutakse erinevatest keskkondadest, kus inimene on tegev ja seal toimetulekut takistavatest faktoritest. Määratletakse probleemid ja riskid  ning nende tekkepõhjused. Täpsustatakse kliendi vajadused k.a täiendavate teenuste vajadused. Samuti kliendi eelnev rehabiliteeritus, oskused ja toimetulekuressursid. Suhtumine oma võimalustesse    , motivatsioon rehabilitatsiooniks ja võimalikud kriisimomendid. Kaardistatakse toimetulekut toetav sotsiaalne võrgustik. Saadud info põhjal analüüsitakse koos kliendiga tekkinud olukorda ja takistuste vähendamiseks vajalikke tegevusi ning teenuseid. Vajadusel kaasatakse tegevusvõime hindamisse ka inimese pereliikmed.

2. Sotsiaaltöötaja tutvustab kliendile koostöös psühholoogi ja tegevusterapeudiga valminud individuaalset tegevuskava ning
Juhendab tegevuskava täitmisel.

3. Sotsiaalnõustamine erinevate sotsiaalsete probleemide lahendamisel, kontaktide loomine teiste teenuseosutajatega. Abistamine teenuste taotlemisel ja sotsiaalsüsteemi võimaluste mõistmisel. Tegevuskava täitmise tulemuslikkuse hindamine -  tagasilöökide ja edusammude analüüsimine koos kliendiga.
 
Sotsiaaltöötaja hindamise läbinu  Teab:
 • Oma rehabilitatsiooni tegevuskavas toodud teenuseid, nende sisu ja mahtu;
 • Sotsiaalse toetussüsteemi olemasolu ja teenuste taotlemise võimalusi;
 • Riigi ja KOV tasandi teenuseid;
 • Tööalaseid  väljavaateid ja enesetäiendamise võimalusi;
 • Puudespetsiifiliste organisatsioonide tegevuses osalemise võimalusi;
 • Puudespetsiifiliste abivahendite taotlemise võimalusi;

Oskab:
 • Tegevuskava täitmisel Pöörduda info saamiseks õige kontaktisiku poole;
 • Järjestada oma vajadused ning asuda tegevuskava täitma;
 • Osaleda tegevustes ja taotleda teenuseid vastavalt individuaalsele vajadusele;
 • Taotleda oma toimetuleku toetamiseks Riigi ja Kov teenuseid;
 • Pöörduda osalusvõimaluste suurendamiseks piirkondliku pimedate ühingu poole;
 • Taotleda endale vajalikke abivahendeid;
 • Liituda puudespetsiifiliste teabekanalitega;

ERIPEDAGOOG

Eripedagoogi   teenuse nimetus ja maht  Nägemisjäägi kasutusõpetus 6 h
(vastavalt kliendi vajadusele)
Teenuse osutamise koht MTÜ Nägemispuudega Inimeste  Rehabiliteerimiskeskus, Tondi 8a ja välistingimustes (tänavatel, oma maja ümbruses)
Tegevuse eesmärk  Nägemisjäägi kasutamine erinevates olukordades
Teenuse kirjeldus  1. Funktsionaalse nägemisvõime välja selgitamine, testimine.
Hinnatakse kliendi funktsionaalset nägemist lähitöös, orienteerumisel ja liikumisel, igapäevategevustes, isiklike vahendite leidmisel ja ohtude ennetamisel.

2. Nägemisjägi kasutusõpetus lähitöös, kaugele vaatamisel, liikumisel ja igapäevatoimingutes nii ilma abivahenditeta kui ka abivahendeid kasutades. Hindamise alusel meetmete rakendamine nägemisjäägi kasutuse parandamiseks. Juhendamine abivahendite kasutamise, vaatamiskauguse, pea asendi jms osas.

3. Nägemisvõimet parandavate abivahendite kasutusõpetus (luubid ja suurendusabivahendid, kaugele vaatamiseks abivahendid-monokkel, kaugvaatamiseks prillid).

4. Harjutatakse igapäevatoimingute sooritamist nägemise abita või
vähese nägemise abil, harjutatakse kohandatud kodumasinate
kasutamist, tutvustatakse kohandusi ja spetsiifilisi võtteid erinevate tegevuste sooritamisel.

5. Lähedaste ja nägemispuudega isikutega kokkupuutuvate inimeste (nt pedagoogide ja ametnike) nõustamine tingimuste osas, mis tagavad parema nägemisjäägi kasutuse.

6. Töökoha kohandamine, vajalike abivahendite valimine ja määramine. Nägemispuudega inimese igapäevase keskkonna ja tööruumi kohandamine, arvestades suurusi, kontraste, süsteemsust, markeeringuid ja materjale.
Nägemise kasutusõpetuse teenuse läbinu oskused 
Teab:
 • oma nägemise diagnoosi
 • oma funktsionaalse nägemise võimet
Oskab:
 • kasutada oma kahjustatud nägemist lähi- ja kaugtöös
 • kasutada nägemist korrigeerivaid abivahendeid
 • kirjeldada oma nägemist ja selle erivajadusi enda lähivõrgustikus olevatele inimestele (pereliikmed, kooli- või töökaaslased).
 
Eripedagoogi teenuse nimetus ja maht  Arvuti algõpetus (kümnesõrme tehnika klaviatuuril, kirillitsa) 30 h
Teenuse osutamise koht  MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus, Tondi 8a
Tegevuse eesmärk   Arvuti klaviatuuri kasutamine ilma nägemise kontrollita
Teenuse kirjeldus  1. Käte põhipositsiooni õppimine -  фыва олдж,

2. Klaviatuuri teise rea tähtede õppimine

3. Klaviatuuri kolmanda rea tähtede õppimine

4. Klaviatuuri esimese rea tähtede ja kirjavahemärkide õppimine

5. Klaviatuuri neljanda rea numbrite ja kirjavahemärkide õppimine

6. Tekstide trükkimine
Arvuti algõpetuse  teenuse läbinu oskused 
Teab:
 • numbrite ja kirjavahemärkide asukohti arvuti klaviatuuril
Oskab:
 • kasutada arvuti klaviatuuri
 • trükkida tekste
 
Eripedagoogi teenuse nimetus ja maht  Punktkirja õpetus  30 h
Teenuse osutamise koht MTÜ  Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus, Tondi 8a
Tegevuse eesmärk  Puntkirja lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamine
Teenuse kirjeldus 
1. Puntkirja tutvustamine, Louis Braille „punktkirja võti“

2. Lähtudes inimese nägemise tervislikust  seisundist ja prognoosist hinnatakse:
 • punktkirjaoskuse vajalikkust;
 • eeldusi punktkirja õppimiseks (peen- ja üldmotoorikat, sõrmede tundlikkust, kuulamisoskust, iseseisva töö oskust, mälu ).
3. Punktkirjaõpetuse etapid vastavalt hindamise tulemustele:
 • punktkirjamärkide moodustamise põhimõte;
 • punktkirja märgid lihtsamatest keerulisemateni;
 • paralleelselt punktkirja kirjutamine ja lugemine hõredalt, seejärel tihedas kirjas; üle rea ja igal real).
 • Hinnatakse punktkirja lugemise ja kirjutamise taset, täpsust, tempot, käte asendit, toimetulekut punktkirjamasinaga (paberi masinasse panemine ja väljavõtmine), orienteerumist õppematerjalides ja raamatutes, punktkirjas loetud teksti mõistmise taset, kahepoolse teksti lugemist, kirjalike tööde korrektsust.
4. Erinevate punktkirjavahendite tutvustamine (mehhaanilised ja elektroonilised punktkirjamasinad, tahvel ja tihvt).
Punktkirjaõpetuse  teenuse läbinu oskused 
Teab:
 • punktkirjamärkide moodustamise põhimõtteid
 • punktkirja abivahendeid
 • pimedate raamatukogu teenuseid ja punktkirjas kirjanduse valikut ja tellimisvõimalusi
Oskab:
 • lugeda ja kirjutada punktkirjas
 • kasutada punktkirja abivahendeid
 • otsida internetis punktkirja kirjandust

Eripedagoogi teenuse nimetus ja maht  Orienteerumis- ja liikumisõpetus 30 h
Teenuse osutamise koht MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus, Tondi 8a.
Kliendi kodu ja töökoha ümbruses
Tegevuse eesmärk Eesmärk on arendada nägemispuudega inimese orienteerumis- ja liikumisvõimeid sedavõrd, et ta suudaks võimalikult turvaliselt ja iseseisvalt liikuda ühest kohast teise, kasutades selleks valget keppi või nägemisjääki. Õpetuse metoodika ja eesmärkide valimine on individuaalne. Piirangud iseseisval liikumisel on üks põhilisi takistusi, millega pimedad ja vaegnägijad inimesed igapäevaselt kokku puutuvad. Iseseisev ohutu liikumine nõuab korrektseid orienteerumis- ja liikumisoskusi.
Teenuse kirjeldus
1. Hinnatakse nägemispuudega inimese valmisolekut liikumiseks:
 • nii vaimset valmidust (mõtlemist, mälu, probleemilahendusoskust, meeleelundite aistingute tõlgendamist)
 • kui füüsilist (motoorset valmisolekut, kehataju, asendite ja liigutuste valitsemist, tervislikku üldseisundit);
 • orienteerumis- ja liikumisoskusi;
 • abivahendite vajadust, nende kasutamisoskust ja õpetuse vajadust.
Hindamise põhjal koostatakse individuaalne õppeplaan.
Õppe etapid:
 • liikumine saatjaga
 • põhioskused ilma valge kepita
 • valge kepi kasutamise tehnikad
 • orienteerumine ja liikumine siseruumides
 • liikumine välitingimustes
 • orienteerumiseks vajalikud oskused (meelte kasutamine orienteerumises, abivahendite kasutamine)
Nõustatakse lähedasi nägemispuudega inimese juhendamiseks kodus ja lähiümbruses liikumisel, uute marsruutide tutvustamisel, saatmisvõtete osas jne.

2. Uute marsruutide vajalikkuse väljaselgitamine ja õpetamine.
Hinnatakse iseseisvat orienteerumist ja liikumist, abivahendite kasutamise oskust, valge kepi sobivust ja kasutamisoskust,
omandatud marsruutide kasutamist, liikumisoskust siseruumides ja õues, iseseisva liikumise kiirust ja julgust, hakkamasaamist
probleemsituatsioonidega, reljeefsete plaanide ja makettide kasutamise oskust, suuliste liikumisjuhiste mõistmist ja edastamist. Ühtsete mõistete kasutamine marsruutide õpetamisel.

3.Vajalikud kohandused vastavalt nägemispuude ulatusele ja muudele erivajadustele.
Kodu-, õppe- ja tööruumide kohandamine, liikumismarsruutide loomine (valimine, kujundamine), valgustuse ja muude maamärkide valimine.

4. Analüüsitakse juhtkoera kasutamise vajadust ja võimalust liikumisel.

5. Individuaalse kava alusel harjutatakse erinevat liikumist (nt saatjaga liikumine, meelte kasutamine liikumisel, orienteerumine ja abivahendite kasutamine).

6. Saatjate nõustamine ja juhendamine orienteerumises ja liikumises, iseseisva liikumisjulguse kujundamine. Pereliikmete, töökaaslaste nõustamine nägemispuudega inimese liikumise toetamisel ja keskkonna kohanduste järgimisel.
Orienteerumise ja liikumise  teenuse läbinu oskused 
Teab:
 • saatjaga liikumise võtteid
 • valge kepi kasutamise tehnikat
 • siseruumidega tutvumise etappe
 • õpitud maršruute
 • valge kepi valimise põhimõtteid
Oskab:
 • liikuda saatjaga
 • orienteeruda sisseruumides
 • kasutada valget keppi
 • kasutada erinevaid meeli orienteerumises
 • iseseisvalt liikuda õpitud marsruutidel
 • oskab tajuda erinevaid ohte
 • probleemsituatsioonide lahendamine ja erinevate suhtlusolukordade lahendamine orienteerumisel

Eripedagoogi  teenuse nimetus ja maht Abivahendite määramine ja kasutuse õpetus  10 h
Nägemisabivahendid võib jagada kahte rühma: optilised ja mitteoptilised  abivahendid. Abivahendite kasutegur ilmneb nende regulaarsel ja pikaaegsemal kasutamisel, kui nad on muutunud nägemispuudega inimese iseseisvuse loomulikuks ja igapäevaseks rutiinseks osaks.
Teenuse osutamise koht MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus, Tondi 8a
Kliendi kodu-, õppe- või töökeskkond
Tegevuse eesmärk  Leida kliendile sobivad abivahendid, mis aitaks toime tulla, lihtsustaks toimetulekut ja säilitaks iseseisvuse igapäevategevustes.
Kliendile jagatakse infot abivahendi valimise ja hankimise kohta ning juhendatakse abivahendit igapäevaselt kasutama.
Teenuse kirjeldus 1. Hinnatakse kasutatavate optiliste abivahendite funktsionaalsust ja senist kasutamisoskust.

2. Hinnatakse olemasolevate või uute mitteoptiliste abivahendite vajadust, tõhusust.

3. Analüüsitakse ja õpetatakse abivahendite paigutamise ja kasutamise mugavust, süsteemsust.

4. Erinevate uute abivahendite kasutamise proovimine, kliendile sobivaima leidmine.

5. Elektroonilistele ja kõnefunktsiooniga abivahendite, sh kõneprogramm mobiiltelefonile kasutamise õpetus.

6. Arvuti ja sellega ühendatavate lisaseadmete kasutamise õpetus.  Kõnefunktsiooniga ja muud infotehnoloogilised abivahendid võimaldavad nägemispuudega isikutele suuremat ligipääsu nii informatsioonile, haridusele kui ka laiendab töövõimalusi.

7. Abivahendite kasutamiseks sobiva keskkonna loomine ja töökoha kohandamine: vabad tööpinnad, pistikupesad, jne.
Abivahendi määramise ja kasutusõpetuse teenuse läbinu oskused
 Teab:
 • Erinevate abivahendite kasutamise võimalusi.
 • Isiklike abivahendite vajadust ja hankimise võimalusi.
Oskab
 • soetada endale vajalikud abivahendid
 • kasutada isiklikke abivahendeid
 • kohandada oma tööruumi vastavalt abivahendi kasutamise vajadusele
 • tutvuda uute abivahendite olemasoluga vajadusel eripedagoogi kaasabil

KOGEMUSNÕUSTAJA

Kogemusnõustaja teenuse nimetus ja maht Abivahendite valimise ja kasutamise nõustamine  (kuni 6h vastavalt kliendi vajadustele)
Teenuse osutamise koht MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus .
Tegevuse eesmärk  Informeerida klienti olemasolevatest kõnelevatest, taktiilsetest, või muul moel nägemispuudega inimese jaoks sobivatest abivahenditest, aidata tal valida tema jaoks sobivad, selgitada abivahendite hankimise süsteemi, aidata tal omandada ja vajadusel korrigeerida abivahendi kasutamise võtteid, mis on sobivad tema vajaduste ja võimalustega
Teenuse kirjeldus  1. Kliendi vajaduste ja võimete välja selgitamine - vestlus

2. Abivahendite kasutamisest tingitud negatiivsete tunnete leevendamine (stigmatiseerimine), kliendi valmisoleku abivahendeid kasutada suurendamine

3. Abivahendite tutvustus, abivahendisüsteemi tutvustamine, enne hankimist abivahendite demonstreerimine.

4. Pärast abivahendi hankimist kasutamise nõustamine, tekkinud probleemide lahendamine. Lisavõtete kasutamise osas nõustamine.

5. Abivahendite kasutamisel tekkinud olukordade läbi arutamine, negatiivsete tunnete leevendamine.

6. Abivahendi kasutamisel tekkinud negatiivsete olukordade lahenduste läbi arutamine.

7. Kliendi motivatsiooni ja enesehinnangu suurendamine, sotsiaalse aktiivsuse tõstmine.
Nõustamise läbimise tulemus  1. Klient on informeeritud abivahendite valimisel tegema teadlikumat otsust.

2. On rohkem valmis abivahendeid oma kõrvalabivajaduse  leevendamiseks kasutama.

3. On informeeritud, kuhu abivahendite saamiseks pöörduda.

4. Oskab arvestada abivahendi piirangutega (mis on ja mis pole võimalik)

5. On informeeritud, kuhu pöörduda lisaõppe (nt orienteerumis- või marsruudiõppe saamiseks), kuidas saada lisaabi.

6. Saab lisaabi abivahendi kasutamisel temale vajalike tegevuste sooritamisel.

7. On motiveeritum kasutama abivahendeid, olema töiselt ja sotsiaalselt aktiivsem.

8. Kasutab abivahendite võimalusi täielikumalt ja oskuslikumalt, endale ja teistele ohutumal moel.

Kogemusnõustaja teenuse nimetus ja maht  ITK-vahendite valimise ja kasutamise nõustamine  (kuni 40h vastavalt kliendi vajadustele)
Teenuse osutamise koht  MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus .
Tegevuse eesmärk  Nägemispuue piirab olulisel määral ligipääsu väga erinevat laadi infole ja teenustele. Nõustamisega pakutakse kliendile võimalus iseseisvalt väga suurele hulgale infole ligi pääseda, kasutada paljusid teenuseid iseseisvalt ja efektiivselt. Tõsta kliendi enesekindlust ja enesehinnangut, motivatsiooni olla sotsiaalselt ja töiselt aktiivne.
Teenuse kirjeldus 1. Kliendi vajaduste ja võimete välja selgitamine - vestlus

2. Uue ja võib-olla keerulisena tunduva valdkonna kasutuselevõtu ees negatiivsete tunnete (ärevus, hirm ebaõnnestuda, finantsilised küsimused jm) leevendamine kliendi valmisoleku eelnevast kogemusest erinevaid vahendeid kasutada suurendamine
ITK-vahendite tutvustus (ekraanilugeja-, ekraanisuurendustarkvara, kõnega telefonid – nii nuti- kui nuppudega -, punktkirjaväljund ITK-vahenditega jm), , enne hankimist ITK-vahendite demonstreerimine – mis on saavutatav ja milliseid kliendi probleeme saab lahendada või leevendada.

3. Pärast ITK-vahendi hankimist ITK-vahendi häälestamise nõustamine, abi kasutama õppimisele, tekkinud probleemide lahendamine.

4. ITK-vahendite kasutamisel tekkinud olukordade läbi arutamine, negatiivsete tunnete leevendamine.

5. ITK-vahendi kasutamisel tekkinud negatiivsete olukordade lahenduste läbi arutamine.

6. Kliendi informeerimine muus vallas vajaliku nõustamise või koolitamise osas, tänu ITK-vahendite kasutamisele töötamise või sotsiaalsete tegevuste vallas tekkinud uute võimaluste tutvustamine.

7. Kliendi motivatsiooni ja enesehinnangu suurendamine, sotsiaalse aktiivsuse tõstmine.
Nõustamise läbimise tulemus 1. Klient on informeeritud vahendite valimisel tegema teadlikumat otsust.

2. On rohkem valmis ITK-vahendeid oma kõrvalabivajaduse  leevendamiseks kasutama.

3. Oskab arvestada abivahendi piirangutega (mis on ja mis pole võimalik)

4. On iseseisvam, enesekindlam, tänu ligipääsule infole informeeritum paljudes vallas.

5. Tänu osade teenuste iseseisva kasutamise võimele on kõrvalabivajadus neis valdkondades vähenenud.

6. On informeeritud, kuhu pöörduda lisaõppe (nt ametiõppe või keeleõppe, saamiseks), kuidas saada ITK-vahendi kasutamiseks lisaabi.

7. Saab oma tervise jälgimiseks kasutada ITK-vahendeid (nutiseadmepõhised veresuhkru jälgimise süsteemid), jm.

8. saab pidada sotsiaalseid kontakte sõprade ja sugulastega. 

9. On motiveeritum olema sotsiaalselt aktiivsem.

10. Kasutab tänu järelnõustamisele ITK-vahendite võimalusi täielikumalt ja oskuslikumalt, endale ja teistele ohutumal moel (pahavara, lunavara, veebipettused jm).

Kogemusnõustaja teenuse nimetus ja maht Ligipääsetavuse ja keskkonna kohandamise-alane nõustamine  (kuni 6h vastavalt kliendi vajadustele)
Teenuse osutamise koht MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus .
Tegevuse eesmärk  Parandada kliendi keskkonda muutes seda ohutumaks ja teda toetavamaks.
Teenuse kirjeldus 1. Kliendi vajaduste ja võimete välja selgitamine – vestlus

2. Võimalike lahenduste tutvustamine 

3. Kodukohanduse teenus

4. Kliendile sobivam, turvalisem  kodusisustus (ümarate nurkadega mööbli eelistamine, sobiv valgustus ja sisustuse kontrastsus)

5. Kodus ohukohtade läbi arutamine ja lahenduste pakkumine (suitsu- ja vingugaasiandurid), vaibad (libisemis- ja komistamisoht), asjade tähistamine, sobivad kodmasinad ja muud.)

6. Väljaspool kodu olevate lahenduste tutvustamine (helisignaaliga foorid, väliskõlariga ühistransport, tähistatud klaaspinnad ja trepiastmed jm), selgitamine, kuhu selliste kohanduste tegemiseks pöörduda, kuidas neid kasutada.

7. Kodukohanduse taotlemise süsteemi tutvustamine, teiste kohanduste hankimise võimaluste tutvustamine.
Nõustamise läbimise tulemus  1. Klient on informeeritud vahendite valimisel tegema teadlikumat otsust.

2. On rohkem valmis vahendeid oma kõrvalabivajaduse  leevendamiseks kasutama.

3. Kasutab kodus turvalisemat ja tema kõrvalabiga rohkem sobivat keskkonda.

4. On informeeritud, kust ja kuidas taodelda kodukohandamise teenust, kellele see on.

5. On informeeritud, milliseid lisanõustamisi ja koolitusi võib ta vajada.

6. On informeeritud, milliseid kohandusi võib väljaspool kodu olla, kuidas neid kasutada ja kuidas selliste kohanduste tegemist taodelda.

7. On motiveeritum tegutsema, kõrgema enesehinnanguga ning tema tegutsemine on turvalisem.

8. Tema võime naasta tööturule on suurem, on sotsiaalselt aktiivsem.

Kogemusnõustaja teenuse nimetus ja maht  Vaimse tervise edendamine, toetamine ja probleemide ennetamine (vastavalt kliendi vajadusele)
Teenuse osutamise koht  MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus. Tondi 8a
Tegevuse eesmärk Hoiakute, eluoskuste ja elulaadi kujundamine, mis toetavad tervislikku eluviisi ja heaolu tunnet ning loovad eelduse heaks vaimseks terviseks.
Teenuse kirjeldus 1. Tervisliku eluviisi tutvustamine ja kaardistamine¬:
regulaarne liikumine, kvaliteetne uni, täisväärtuslik toitumine, tugevad sotsiaalsed sidemed ja stressi vähendamine toetamaks vaimset tervist ja ennetamaks vaimse tervise häireid.

2. Sotsiaalsete- ja keskonnategurite kaardistmine, nende mõju vaimsele tervisele

3. Emotsionaalse toe pakkumine, aktiivne kuulamine

4. Igapäevaelus pingetega toimetulemise suutlikuse tõstmine

5. Stressiga toimetulemise ja selle maandamise võtete tutvustamine

6. Enesekindluse ja positiivse enesehinnangu tõstmine
Vaimse tervise edendamise nõustamise teenuse läbinu oskused  ja teadmised  Omandatud oskused ja teadmised:
 • Tervisliku eluviisi (regulaarse liikumise, kvaliteetse une, tasakaalustatud toitumise, sotsiaalsete sidemete) tähtsuse mõistmine vaimse tervise hoidmisel
 • Oskus pingeliste olukordade ja probleemidega hakkama saada
 • Stressiga toimetulemise ja selle maandamise võtete tundmine
 • Võime õppida, töötada ja osaleda sotsiaalses elus
 • Kohanemisvõime suurenemine elus ettetulevate muutuste aktsepteerimisel ja toimetulemisel
 • Isiklik areng, enesekindluse ja enesehinnangu tõus    
 • Suutlikkus kontrollida oma emotsioone
 
Kogemusnõustaja teenuse nimetus ja maht Vaimse tervise probleemidega inimeste toetamine
(vastavalt kliendi vajadusele)
Teenuse osutamise koht  MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus. Tondi 8a
Tegevuse eesmärk Vaimse tervise häiretega inimeste toetamine ja aitamine vaimse tervise parandamise teekonnal. Teabe jagamine abi saamiseks.
Teenuse kirjeldus 1. Vaimse tervise häirete märkamine ja põhjuste äratundmine ning mõistmine

2. Vaimsest tervisest ja tunnetest avatult rääkimise toetamine ja julgustamine

3. Negatiivsete tunnete ja emotsioonide arusaamine ning analüüs, nendega toimetuleku meetodite tutvustamine, teadlikult meeldivate emotsioonide kogemise suurendamine 

4. Emotsionaalse toe pakkumine, toetav kuulamine

5. Motivatsiooni ja enesekindluse leidmise toetamine

6. Eluviisi muutmise ja säilitamise juhendamine, toetamine ja julgustamine
Tervisliku eluviisi nõustamise läbinu oskused Omandatud oskused ja teadmised:
 • Julgus rääkida oma emotsioonidest ja tunnetest, nende arusaamine, mõistmine ning juhtimine
 • Oskus paremimi pingeliste olukordade ja probleemidega toime tulla ja neist taastuda
 • Teadmine, kust abi küsida ja võime seda vastu võtta
 • Stressiga toimetulemise ja selle maandamise võtete tundmine
 • Valmisolek osalema taastumist soodustavates tegevustes ja kohanemisoskus elumuutusteks
 • Enesekindluse tõus, motivatsioon vaimse tervise toetamiseks

PSÜHHOLOOG

Psühholoogi teenuse nimetus ja maht  Toimetuleku hindamine, tegevuskava koostamine ja tegevuskava täitmise juhendamine, nõustamine.  6 h (vastavalt kliendi vajadustele)
Teenuse osutamise koht MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus .
Tegevuse eesmärk 
 
Selgitada välja kliendi igapäevaelu toimetuleku takistused, koostada tegevuskava nende vähendamiseks ning motiveerida, nõustada  ja juhendada klienti teenuste saamisel.
Teenuse kirjeldus  1. Kliendi nägemispuudest tulenevate psühhosotsiaalsete, isiksuslike,  hariduslike  ja  sotsiaalmajanduslike takistuste välja selgitamine, mis mõjutavad inimese toimetulekut  igapäevaelus. Esmasel hindamisel lähtutakse erinevatest situatsioonidest ning keskkondadest, kus inimene on tegev ja seal toimetulekut takistavatest faktoritest.  analüüsitakse koos kliendiga tekkinud olukorda ja takistuste vähendamiseks vajalikke tegevusi ning teenuseid. Vajadusel kaasatakse tegevusvõime hindamisse ja nõustamisprotsessi ka inimese pereliikmed.
Esmasel kohtumisel  viiakse läbi tutvumistvestlus, mille raames selgitatakse välja ja fikseeritakse inimese peamised probleemid. Koostatakse lahendamist vajavate probleemide pingerida kliendi enda seisukohast lähtuvalt. Analüüsitakse inimese elusituatsiooni ja psühholoogilist toimetulekut pärssivaid tegureid.

2. Psühholoogiline nõustamine erinevate psühholoogiliste probleemide lahendamisel. Julgustamine ja motiveerimine rehabilitatsiooni raames uute toimetulekut toetavate oskuste omandamisel.
Tegevuskava täitmise tulemuslikkuse hindamine -  tagasilöökide ja edusammude analüüsimine koos kliendiga.
Psühholoogilise hindamise läbinu   Teab:
 • Oma rehabilitatsiooni tegevuskavas toodud teenuseid, nende sisu ja mahtu;
 • Psühholoogi teenuse olemust ja teenusel osalemise võimalusi;
 • Individuaal- ja grupitöö olemust ja võimalusi.
Oskab:
 • Tegevuskava täitmisel Pöörduda info saamiseks õige kontaktisiku poole;
 • Järjestada oma vajadused ning asuda tegevuskava täitma;
 • Osaleda tegevustes ja taotleda teenuseid vastavalt individuaalsele vajadusele;
 • Teha valikuid individuaal- ja grupitöö vahel.

Psühholoogi teenuse nimetus ja maht Psühholoogiline nõustamine (10 h.) Vastavalt inimese individuaalsetele vajadustele.
Teenuse osutamise koht  MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus
Tegevuse eesmärk Nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Inimese potentsiaali ja valmisoleku arendamine erinevateks tegevusteks -  töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks. Kutsenõustamine ja ümberõppesse suunamine.
Teenuse kirjeldus
1. Psühholoogiline nõustamine – individuaaltöö.

2. Nõustamine ja psühhoteraapia terviseprobleemidest, isiksuseomadustest ja suhetest tingitud toimetulekuprobleemide    ennetamiseks ja lahendamiseks.

3. Psühholoog aitab   inimesel oma  probleemist paremini aru saada ja selle tagamaid lahti mõtestada.
Sealhulgas  keskendumine järgnevale:
 • Positiivse mõtlemise olulisus;
 • Enesekontrolli olulisus ja selle parendamine;
 • Valikute tegemine ja enesekontrolli olulisus valikute tegemisel;
 • Valikud ja väärtused – väärtushinnangute ja nende vaheliste seoste lahtimõtestamine;
 • Elusündmuste omavaheline seos – põhjus tagajärg seoste lahtimõtestamine,
 • Eneseanalüüs –  enesehinnang, soovid, taotlused;
 • Eneseusk ja selle taastumine;
 • Toimetulekut toetava enesehinnangu kujunemine;
 • Isiksuseomaduste, vaimsete võimete, temperamendi võimalused kriisiga toime tulemisel;
 • Tunded ja toimetulek negatiivsete tunnetega;
 • Käitumine konfliktsituatsioonis – konfliktilahendusvõimaluste analüüsimine;
 • Minevik, olevik, tulevik – suhtumine minevikku ja toimetulek olevikuga;
 • Toimetulek ebameeldivustega  - probleemide lahendamise oskused;
 • Motivatsiooni leidmine ja hoidmine.
Psühholoogilisel nõustamisel osalenu oskused Teab:
 • Positiivse mõtlemise mõju igapäevaelu toimetulekule;
 • Enesekontrolli olulisust erinevates elusituatsioonides;
 • Enesekontrolli olulisust valikute tegemisel;
 • Väärtushinnangute ja valikute omavahelisis seoseid;
 • Teadvustada rohkem oma isikuomadustest tulenevaid võimalusi;
 • Alateadvuse rolli;
Oskab:
 • Järjestada oma probleeme pingerea alusel;
 • Analüüsida oma pingesituatsioone ja -olukordi;
 • Lahti mõtestada elusündmuste omavahelisi seoseid;
 • Ebakindlates olukordades säilitada enesekontrolli;
 • Toime tulla oma tunnetega;
 • Ära tunda ja toime tulla konfliktsituatsiooniga;
 • Paremini toime tulla ebameeldivuste ja probleemsituatsioonidega.


TEGEVUSTERAAPIA

Tegevusterapeudi  teenuse nimetus ja maht  Käeteraapia 5 h
(vastavalt kliendi vajadusele)
Teenuse osutamise koht MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus. Tondi 8a
Tegevuse eesmärk Käe liigesliikuvuse ja jõu parendamine või säilitamine, et kliendid saaksid olla oma igapäevastes tegevustes võimalikult iseseisvad.
Teenuse kirjeldus 1. Liikuvus harjutused labakäele

2. Jõuharjutused väikestele kämbla ja sõrmelihastele teraapia vahendiga ja ilma

3. Liikuvus ja jõuharjutused randmele

4. Närvilibistusharjutused
Käeteraapia läbinu oskused Teab:
 • Iga harjutuse eesmärki ja soovitud mõju
 • Treeningpõhimõtteid
 • Ohutuspõhimõtteid
   Oskab:
 • Teha soovitatuid harjutusi parimal viisil tulemuse saavutamiseks
 • Teha harjutusi ohutult ja ennast vigastamata
 
Tegevusterapeudi  teenuse nimetus ja maht Abivahendid 5 h
Abivahendid on näiteks suurendavad käsiluubid ja erinevad suurendavad süsteemid, valge kepp, kõnelev köögikaal, punktkirja riba arvutile, arvuti ja telefoni kõnetugi, audioraamatute kuulamise abivahendid, kõnelev kell, kõnelev vererõhu aparaat, kõnelevad salvestus ja märkmete tegemise vahendid.
Teenuse osutamise koht  MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus. Tondi 8a
Tegevuse eesmärk Leida kliendile sobiv (abi)vahend, mille abil on võimalik parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet.
Teenuse kirjeldus 1. Individuaalse abivahendi kaardi taotlemine. Abivahendi saamise võimaluste tutvustus.

2. Abivahendite tutvustamine
 • Optilised abivahendid lähedale ja kaugele vaatamiseks
 • Suurendavad videosüsteemid
 • Lugemisteleviisor
 • Valgustid
 • Kõnelevad olme- ja majapidamise abivahendid
 • Arvuti spetsiaalne tarkvara
 • Kirjutamisabivahendid
 • Suurendus- ja ekraanilugemisprogramm
 • Liikumise abivahendid
3. Sobiva abivahendi leidmine koostöös kliendiga

4. Abivahendi kasutamise esmane õpe.
Abivahendi teenuse läbinu oskused Teab:
 • Teab soodustingimustel abivahendi soetamise võimalusi
 • Milliseid abivahendeid on võimalik saada
   Oskab:
 • On soetanud endale vajalikud abivahendid
 • Oskab kasutada isiklikke abivahendeid
 • Oskab vajadusel uusi abivahendeid taodelda

Tegevusterapeudi  teenuse nimetus ja maht Liikumisõpetus 10 h
Teenuse osutamise koht MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus. Tondi 8a
Tegevuse eesmärk Kliendi sotsiaalse ruumi suurendamine. Pakkuda kliendile võimalust osaleda tegevustes väljaspool kliendi kodukeskkonda.
Teenuse kirjeldus 1. Olemasolevate oskuste kaardistamine
2. Liikumine saatjaga
2.1 kontakti võtmine
2.2 õige saatmise võte ja tempo
2.3 liikumine treppidel
2.4 saadetav vahetab poolt
2.5 kitsad kohad ja ukse läbimine
2.6 ruumi tutvustamine
2.7 istuma saatmine ja üksinda jätmine
3. valge kepi kasutamine
3.1 õige pikkusega kepi valimine
3.2 diagonaal tehnika ja pendel tehnika
3.3 liikumine treppidel
3.4 liini hoidmine
3.5 pöörete tegemine
3.6 orienteerumine heli abil, heli suuna ja kauguse määramine
3.7 liikumine õues – õues ja ruumis liikumise erinevused
3.8 ruumide põhiplaani lugemine paisukilel
Liikumisõpetuse läbinu oskused Teab:
 • saatjaga liikumise võtteid
 • valge kepi kasutamise võtteid
 • teab välis- ja siseruumides liikumise erinevusi
Oskab:
 • liikuda saatjaga, s.h. liikuda treppidel, läbida uksi ja muid kitsaid kohti, vahetada poolt
 • valida õige pikkusega valget keppi
 • kasutada valget keppi, s.h. oskab kasutada erinevaid valge kepi tehnikaid, valge kepi abil liikuda treppidel, hoida liini, teha pöördeid
 • orienteeruda helide abil, oskab määrata helide kaugust ja suunda

Tegevusterapeudi  teenuse nimetus ja maht Marsruudi õpetus 8 h
Teenuse osutamise koht MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus. Tondi 8a  Kliendile vajalikul marsruudil.
Tegevuse eesmärk Pakkuda inimesele võimalust iseseisvumiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks läbi iseseisva liikumise tuttavatel teedel.
Teenuse kirjeldus 1. Marsruudi ettevalmistamine, parima marsruudi valimine

2. Paisukilel oleva marsruudiga tutvumine

3. Õues liikumise ohud ja enamlevinumad eksitajad

4. Suuna ja liini võtmine õuetingimustes

5. Sõidutee ületamine liiklusvoo järgi, jalakäijate voo järgi, heliga foori järgi

6. Teekonna õppimine
Marsuudi õpetuse  läbinu oskused  Teab:
 • Õues liikumise ohtusid ja enamlevinumaid eksitajaid
 • „Maamärke“ õpitud marsruudil
   Oskab:
 • Võtta suunda ja kasutada liine välistingimustes
 • Ületada ohutult sõiduteed
 • Liikuda õpitud marsruudil iseseisvalt

Tegevusterapeudi  teenuse nimetus ja maht Kokandusring a´ 5 h
Teenuse osutamise koht MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus. Tondi 8a
Tegevuse eesmärk Julguse ja enesekindluse kasvatamine läbi edukogemuse. Laiendada kodust retseptikogu läbi lihtsalt tehtavate retseptide.
Teenuse kirjeldus Köögis kasutatavate abivahenditega ja abistavate vahenditega tutvumine. Õpime kuidas teha köögitegevusi siis, kui ollakse uues olukorras, kui enam ei näe. Lihtsustatud võtete õppimine. Tegevuste ja keskkonna kohandamine.
Iga kord keskendume ühele teemale (nt püreesupid; tatratoidud; tõhusad salatid; õunakook jne). Iga kord teeme 4 toitu – iga ringis osaleja teeb omaette ühe toidu. Vajadusel abistavad vabatahtlikud
Kokandusringi läbinu oskused  Teab:
 • Köögis kasutatavaid abivahendeid ja abistavaid vahendeid
 • Kuidas leida sobivaid retsepte
Oskab:
 • Oma kööki kohandada
 • Kasutada kohandatuid ja lihtsustatuid võtteid köögis

Tegevusterapeudi  teenuse nimetus ja maht  Koristuskursus 8 h
Teenuse osutamise koht MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus. Tondi 8a
Tegevuse eesmärk Iseseisvuse suurendamine. Vaimse heaolu tõstmine, enesekindluse tõstmine läbi mõtestatud tegevuste. Anda inimestele võimalus tunda ennast vajaliku ja kasulikuna.
Teenuse kirjeldus 
 • Koristusrütm
 • Kodukeemia
 • Tarvikud

1. KÖÖK
1.1.     Tööpinna puhastamine
1.2      Tööpinna küürimine/desinfitseerimine
1.3.      Kraanikausi puhastamine
1.4.      Nõude pesemine
1.5.      Nõudepesumasin
1.6.      Pliidi ja ahju puhastamine

2. TUBA
2.1.      Põranda pühkimine mopiga, tolmuimejaga
2.2.      Tolmu võtmine riiulilt
2.3.      Põranda pesemine – laminaat, PVC, puit, parkett, kahhel.
2.4.      Klaaspinnad

3. VANNITUBA
3.1.       Dušinurga pesemine
3.2.       Kraanikausi küürimine
3.3.       WC koristamine
3.4.       Peegel
3.5.       Põranda pesemine

4.PESU PESEMINE
4.1.       Pesu sorteerimine ja ettevalmistamine
4.2.       Pesemine
4.3.       Pesuvahend
Pesuained „vormi“ järgi:
 • Pesupulber
 • Vedel pesuvahend
 • Tabletid, kapslid
Pesuained „sisu“ järgi:
 • Universaalne pesuvahend
 • Kirjule pesule
 • Valgele pesule
 • Värvikaitsega pesuvahend
 • Õrnpesuaine
 • Pesuaine allergikutele
Lisaks pesuvahendile
 • Värvipüüdjad 
 • Loputusvahend
4.4.       Plekieemaldus
4.5.       Pesumasina puhastamine
Koristuskursuse läbinu oskused  Teab:
 • Erinevate töötempode plusse ja miinuseid
 • Milliste tööriistadega milliseid koristustöid teha
 • Millist kodukeemiat millise töö juures kasutada
Oskab:
 • Põhilisi koristusvõtteid
 • Kasutada enamlevinuid koristustarvikuid ja kodukeemiat
 • Iseseisvalt kodu korras hoida
   

Tegevusterapeudi  teenuse nimetus ja maht  Kümne sõrme süsteem klaviatuuril  40 h
Teenuse osutamise koht MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus. Tondi 8a
Tegevuse eesmärk Kõikide tähtede ja numbrite asukohtade õppimine klaviatuuril. Lisaks õpitakse enamlevinud kirjavahemärkide ja sümbolite asukohad. Pakkuda inimesele võimalust suhtlemiseks läbi arvuti. Võimalust olla kursis ümbritseva eluga ja otsida vajalikku infot. Parandada võimalusi tööturul osalemiseks.  
Teenuse kirjeldus  1. A, s, d, f, g, h, j, k, l, ö, ä

2. E, r, t, u, i, o

3. Q, w, p, ü, õ

4. V, b, n, m suurtäht

5. Z, x, c, ž, š

6. Kirjavahemärgid: punkt ja koma ja sidekriips

7. Numbrid: 5, 6, 7, 8, 4, 9

8. Numbrid: 1, 2, 3, 0

9. Kirjavahemärgid ja muud vajalikud sümbolid: ! ? „ @ % €( )

10. Numbribloki kasutamine, dokumentides navigeerimine
Kümne sõrme koolituse läbinu oskused Teab:
 • Kõikide tähtede, numbrite ja kirjavahemärkide asukohti klaviatuuril
 • Teab klahvikombinatsioone enamlevinud sümbolite saamiseks
Oskab:
 • Kirjutada 10 sõrme süsteemis kirju kasutades eesti tähestikku
 • Kasutada numbriblokki
 • Lihtsamaid dokumentides navigeerimise võtteid 

Tegevusterapeudi  teenuse nimetus ja maht Käsitöö a´ 4 h (vastavalt tunniplaanile)
Teenuse osutamise koht MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus. Tondi 8a
Tegevuse eesmärk Pakume huvihariduse, loome ja vabaaja veetmise võimalusi kohandatud keskkonnas. Pakume tarbeesemete tegemise võimalust, kus loomingul on suur osa. Tegevuse eesmärgiks on pakkuda eduelamust, sotsiaalset lävimist, võimalust hoida oma vaimset tervist.
Teenuse kirjeldus 1. Keraamika ring – iga tund saab osaleja teha savist endale meelepärase tarbeeseme. Esemed põletatakse ja glasuuritakse. Ringi juhendab spetsiaalse ettevalmistuse saanud käsitöömeister-kunstnik.

2. Kaartide tegemine – hooajaline käsitöö ring, kus tehakse hooajale vastava teemalisi kaarte.

3. Märgviltimine – hooajaline käsitööring, kus tehakse vildituid seepe, lillekujulisi prosse, mobiilikotikesi, arvuti kotikesi, käekotikesi, prillikotikesi, saunamütse.

4. Makramee (Punumine) – hooajaline käsitööring, kus tehakse võtmehoidjaid, käevõrusid, unenäopüüdjaid, mandalaid.

5. Sõrmedel kudumine - hooajaline käsitööring, kus Alizze Puffy lõngast kootakse erinevaid esemeid.
Käsitöö kursuse läbinu oskused  Teab:
 • Erinevate käsitööliikide tegemise võtteid ja võimalusi
 • Milline käsitööliik talle kõige enam sobib
Oskab:
 • Valmistada esemeid vähemalt ühes käsitööliigis

Tegevusterapeudi  teenuse nimetus ja maht Kodu või töökoha kohandamine 8 h (vastavalt kliendi vajadustele)
Teenuse osutamise koht MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus. Tondi 8a     Kliendi kodus või töökohal
Tegevuse eesmärk Kohandada kliendi tegevuskoht vastavalt tema vajadustele, et tõsta kliendi iseseisvust ja tegevusvõimet
Teenuse kirjeldus 1. Mööbli paigutamine kodus, et tekiksid sirged ja selged käigukoridorid, loogiline mööbli kasutus, väheneks enesevigastuste oht

2. Ehituslike kohanduste soovitamine kodus – uksepakkude eemaldamine,  käetugede paigutamine, tahveluste vahetamine lükand või voldik uste vastu.

3. Kõikidele asjadele oma kindla koha leidmine – võtmed ukse kõrvale konksu otsa.

4. Kohandused vannitoas, köögis, garderoobis, töökohal
Kohandus teenuse läbinu oskused Teab:
 • Kohandatud keskkonna eeliseid kohandamata keskkonna ees
 • Teab tema kodus/töökohal tehtud kohanduste eesmärke ja vajadust
Oskab:
 • Kasutada kohandatud keskkonda sihtotstarbepäraselt

Tegevusterapeudi  teenuse nimetus ja maht  Ohutuskoolitus 3 h
Teenuse osutamise koht MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus. Tondi 8a
Tegevuse eesmärk  Pakkuda inimesele võimalust iseseisvumiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks läbi ohutu kodukorraldamise.
Teenuse kirjeldus 1. Turvalisus kodus
 • Kõikidel asjadel on oma kindel koht
 • Mööbli paigutus ja valik
 • Uksed pärani lahti või täiesti kinni
 • Madalad lambid vahetada või tõsta kõrgele
 • Juhtmed kokku
 • Vaibad
 • Vaibaga koha tähistamine
 • Vannituppa vaip libisemise vastu , käetoed
 • Kemikaalid
 • Pliidil tähistamine
 • Nugade hoiustamine
 • Nõude valik
 • Silikoonalused
 • Abivahendid ja abisatvad vahendid
2. Ohutus liikumisel
 • Valge kepi valimine
 • Valge kepi tehnikad
 • Kaitseasendid
 • Helid meie ümber
3. Saatmine
 • Saatmisvõte;
 • Uksest liikumine,
 • Trepist liikumine
Ohutuskoolituse läbinu oskused Teab:
 • Kodu ohutu sisustamise põhimõtteid
 • Mööbli ja nõude valiku põhimõtteid
 • Ohtlike esemete ja vahendite hoiustamise põhimõtteid
 • Ohutust tõstvaid abivahendeid ja abistavaid vahendeid
   Oskab:
 • Valida valget keppi
 • Oskab kasutada kaitseasendeid
 • Saatjaga liikuda trepil ja uksest läbi minna