Kliendi õigused ja kohustused

Kliendi õigused:
1. Saada puudespetsiifilist, professionaalset ja kvaliteetset teenust.
2. Tutvuda oma tegevuskava ja teenuse osutamise korraga.
3. Kliendikesksele lähenemisele, st õigusele kliendi eelistuste arvestamisega hindamise ja rehabiliteerimise tegevuskava koostamise protsessis.
4. Teha ettepanekuid rehabiliteerimise tegevuskavasse planeeritavate tegevuste sisu ja mahu kohta.
5. Inimväärikuse puutumatusele, vastastikusele austavale suhtumisele.
6. Tema eraelu puutumatusele ja tema kohta käiva teabe konfidentsiaalsusele.
7. Oma isikuandmete kaitsele.
8. Sõnavabadusele.
9. Asutus juhindub puudega inimeste õigusest saada tuge meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane kaasatus ning osalemine ühiskonnaelus.
10. Asutus juhindub informatsiooni edastamisel kliendi õigusest saada Riigi ja KOV poolt toimetulekut toetavaid teenuseid.
11. Igal kliendil on õigus tutvuda asutuses säilitatavate dokumentidega oma andmete kohta.
12. Kliendil on õigus pöörduda kaebuse või ettepanekuga asutuse juhi poole.
Teenuse osutamisel lähtutakse kliendikesksuse põhimõtetest.

Kliendi kohustused:
1. Täita tegevuskava ja teha koostööd rehabilitatsioonispetsialisti või –spetsialistidega
2. Esitada tegevuskava koostamisel ainult asjassepuutuvat tõest informatsiooni.
3. Pidada kinni rehabilitatsioonispetsialisti(de)ga sõlmitud kokkulepetest ja informeerida teenuse osutajat ettetulevatest muudatustest või takistustest esimesel võimalusel.
4. Klient on kohustatud teatama  teenusest loobumisest vähemalt 24 tundi ette.
5. Klient kohustub tulema teenustele õigeaegselt koos vajaliku dokumentatsiooni ja vahetusjalanõudega.
6. Alkoholi- ja narkojoobes kliente asutus ei teeninda.